آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-10-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-03-04
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-02-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-02-02
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-01-15
تاریخ شروع همایش
1399-03-10
تاریخ پایان همایش
1399-03-11